Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βεζυρίδης, ∆ηµήτριος

  • Αρ. 2 (2014) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Επικουρικό Κεφάλαιο, Η αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Ε.Ε.
    Περίληψη  PDF