Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βερβεσού, Παναγιώτα-Στυλιανή

  • Τόμ. 1, Αρ. 12 (2019) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Μεταβίβαση επιχείρησης και δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου. Ενωσιακό και ελληνικό δίκαιο
    Περίληψη  PDF