Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γαραντζιωτη, Αννιτα-Θεωνη

  • Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή από την Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης
    Περίληψη  PDF