Το crowdfunding από την σκοπιά του δικαίου των συμβάσεων στην κυπριακή έννομη τάξη

Μαρία Καλαμποκά, Αναστάσιος Πάπαρης

Περίληψη


Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί μία νεοεμφανισθείσα μορφή χρηματοδότησης καλού-μενη διαδικτυακή χρηματοδότηση ή διαφορετικά crowdfunding. Αρχικώς, παρουσιάζονται τα ιδιαί-τερα χαρακτηριστικά του crowdfunding. Εν συνεχεία, αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας της διαδι-κτυακής πλατφόρμας, η οποία συνιστά το απαιτούμενο μέσο για την πραγμάτωση την συγκεκριμέ-νης εναλλακτικής μορφής διαδικτυακής χρηματοδότησης, καθώς επίσης και πιθανές μελλοντικές τροποποιήσεις στη λειτουργία της βάσει της προτάσεως στην Ευρωπαϊκή κομισιόν. Ακολούθως, εκτίθενται οι τρεις νομικές μορφές τις οποίες δύναται να λάβει το crowdfunding ανάλογα με την ύπαρξη αντιπαροχής. Τέλος, εξετάζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να θε-ωρείται έγκυρη συμβατική σχέση, η σχέση που δημιουργείται μεταξύ των μερών που μετέχουν στο crowdfunding σύμφωνα με το δίκαιο των συμβάσεων, όπως αυτό εφαρμόζεται στην κυπριακή έν-νομη τάξη.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC