Οι εναλλακτικές προς την απεργία μορφές εργασια-κού αγώνα και η νομιμότητα τους

Giannis Psarakis, Michael Kapiris

Περίληψη


Στη παρούσα μελέτη εξετάζεται το ερώτημα του κατά πόσον η ελληνική και η διεθνής έννομη τάξη κατοχυρώνουν ένα γενικό δικαίωμα στον εργασιακό αγώνα, στο προστατευτικό πεδίο του οποίου εμπίπτουν εκτός από την απεργία και άλλα αγωνιστικά μέσα, παρότι δεν υπάρχει ρητή αναγνώρισή τους∙ εν συνεχεία επιχειρείται η κατηγοριοποίηση των μέσων αυτών ώστε να εξετασθούν οι προϋ-ποθέσεις νομιμότητάς τους ανά κατηγορία. Τέλος αναδεικνύεται το ενδιαφέρον της υιοθέτησης εναλλακτικών μορφών εργασιακού αγώνα στη σημερινή συγκυρία.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC