Γενική Θεώρηση της Αντίστροφης (Εσωτερικής) Διακριτικής Μεταχείρισης και του κανόνα αμιγώς εσωτερικών καταστάσεων

Alexandros Vildiridis

Περίληψη


Η αντίστροφη διακριτική μεταχείριση είναι προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ευρωπαϊκού δικαίου, ατομικά, και των νομικών συστημάτων των διαφόρων κρατών μελών που απαρτίζουν συλλογικά την ένωση. Η σχέση αυτή είναι λογικό να εμφανίζει δυσμορφίες και να δημιουργεί προβλήματα πρωτοφανή, δεδομένου, άλλωστε, του πρωτότυπου σχηματισμού της Ενωσιακής έννομης τάξης. Όπως επισημάνθηκε νωρίς από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: Δικαστήριο) σε μια από τις πολυάριθμες αποφάσεις-κλειδιά για τη λειτουργία του, το Ενωσιακό δίκαιο αποτελεί μια νέα και μοναδική έννομη τάξη στην αρένα του διεθνούς δικαίου(1). Στο πλαίσιο αυτής, ένας από τους θεμελιώδεις στόχους που έχουν τεθεί είναι η δημιουργία μιας εσωτερικής, ενιαίας αγοράς, το μέσο επίτευξης της οποίας είναι οι  θεμελιώδεις ελευθέριες(2).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC