Η θεωρία της αποθαρρυντικής επίδρασης («chilling effect»)

Στέλλα Μαλά

Περίληψη


Η έρευνα αφορά στην θεωρία τη αποθαρρυντικής επίδρασης (chilling effect) επί του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο όπως αναπτύσσεται από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ). Σκοπός της είναι να καταδείξει το συ-νεχώς αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον του ΕΔΔΑ για εντοπισμό αποθαρρυντικής επίδρασης στο δι-καίωμα ελευθερίας έκφρασης και η εξέλιξη και εφαρμογή της θεωρίας αναφορικά με την ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο..

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC