Τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή από την Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης

Αννιτα-Θεωνη Γαραντζιωτη

Περίληψη


Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (στο εξής Οδηγία). Αρχικά, εκτίθενται οι λόγοι που κατέ-στησαν αναγκαία τη νομοθετική παρέμβαση. Εν συνεχεία, αναλύονται ορισμένα σημαντικά δικαιώματα προς όφελος του καταναλωτή που καθιερώνονται με την Οδηγία και ειδικότερα, το δικαίωμα πληροφό-ρησης ανάλογα με τη χρονική εξέλιξη της συμβατικής σχέσης και το επιμέρους δικαίωμα συνδρομής του καταναλωτή στο πλαίσιο της πληροφόρησης που λαμβάνει από τον πιστωτικό φορέα, καθώς και τα δι-καιώματα υπαναχώρησης και πρόωρης εξόφλησης. Ακολούθως, εξετάζεται η ρύθμιση σχετικά με την πρόληψη της υπερχρέωσης ως ένα επιπλέον βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας του καταναλωτή. Και, τέλος, γίνεται αναφορά στη νομολογιακή προσέγγιση της Οδηγίας από τον ενωσιακό και τον εθνικό δικαστή.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC