Η προστασία των μετόχων

Stella Malla

Περίληψη


Ένας από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους ο Rafael La Porta στηρίζει την άποψη ότι η προστασία της μειοψηφίας και το νομικό της καθεστώς είναι αυτό που ουσιαστικά προσδιορίζει σε ένα κράτος την έκταση και το μέγεθος της αγοράς κεφαλαίων. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ατέρμονη διαμάχη μεταξύ μειοψηφίας και πλειοψηφίας στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και το πως το Κυπριακό Νομικό Σύστημα διασφαλίζει την προστασία της μειοψηφίας και ενισχύει την επιχειρηματικότητα. Επιπρόσθετα, η έρευνα θα αναλύσει και το επίκαιρο θέμα της  εξαγοράς εταιριών με βάση το Ν.41(Ι)/2007 ο οποίος προσβλέπει σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και αποδοτικών μηχανισμών για τη διασφάλιση της προστασίας της μειοψηφίας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC