Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Sophia Katsoula, Athanasia Papagianopoulou

Περίληψη


Με την εισαγωγή του Ν. 3869/2010 δόθηκε η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας να επιτύχουν τη ρύθμιση των οφειλών τους. Στο παρόν άρθρο αναλύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου (ιδιότητα ενός προσώπου ως φυσικού χωρίς πτωχευτική ικανότητα, η περιέλευση του σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών, ανυπαρξία δόλου μη δολιότητάς του ως προς την κατάσταση αυτή), καθώς και οι περιπτώσεις οφειλών των οποίων αποκλείεται η υπαγωγή στο νόμο, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1 § 4. Τέλος, εξετάζεται η σημασία της άπαξ υπαγωγής στη ρύθμιση και της άπαξ χορήγησης απαλλαγής.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC