Διαφθορά και Εσωτερικός Έλεγχος των Ο.Τ.Α.

Μαρία Ροντίρη

Περίληψη


Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η αντιμετώπιση της διαφθοράς στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με την ειδικότερη οπτική της συμβολής του εσωτερικού ελέγχου στην πρόληψη ή/και καταστολή φαινομένων διαφθοράς, μετά από συστάσεις διεθνών οργανισμών προς την Ελλάδα. Αναφέρονται συνοπτικά οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας αναφορικά με την εγκαθίδρυση του εσωτερικού ελέγχου, όπως προκύπτουν από διεθνείς συμβάσεις, και ο τρόπος εφαρμογής τους στην ελληνική έννομη τάξη. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και του εσωτερικού ελέγχου στους Ο.Τ.Α. Στα πλαίσια του «νέου» μοντέλου δημόσιας διοίκησης, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα και, κατά το «κανονιστικά δέον», συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. Στα συμπεράσματα διαπιστώνεται ότι λόγοι που ανάγονται κυρίως σε αδυναμίες/στρεβλώσεις του κανονιστικού πλαισίου αλλά και έλλειψη βούλησης εγκαθίδρυσης του εσωτερικού ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση καθιστούν ανίσχυρο τον εσωτερικό έλεγχο, ως εργαλείο αντιδιαφθοράς. Αντίστοιχα, παρατίθενται προτάσεις ώστε η εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, με βάση τις διεθνείς ελεγκτικές πρακτικές και πρότυπα, να αποτελέσουν μοχλούς ουσιαστικής βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διακυβέρνησης, καθώς και καταπολέμησης της διαφθοράς.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC