Η έννοια της «αφερεγγυότητας» στο Κυπριακό Δίκαιο

Evripidis Xatzinestoros

Περίληψη


Ηέννοια της αφερεγγυότητας στο Κυπριακό Δίκαιο είναι συνδεδεμένη με την ανικανότητα κάποιου νομικού ή φυσικού προσώπου να πληρώσει τα χρέη του. Διάφορες νομοθεσίες, όμως, χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν άλλοτε με κοινή ερμηνεία, άλλοτε με διαφορετική ερμηνεία και άλλοτε χωρίς να την ερμηνεύουν καθόλου.Το άρθρο πραγματεύεται την έννοια της αφερεγγυότητας στο Κυπριακό Δίκαιο συγκρίνοντας και αναλύοντας διάφορες νομοθεσίες και τη νομολογία, όπου αυτή χρησιμοποιείται, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκκαθάριση εταιρειών (περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113) και την προστασία των εργοδοτουμένων (περί Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμο του 2001 (Ν. 25(Ι)/2001).


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC