Οι βασικές μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο νόμος 4800/2021, Ιδίως στο ζήτημα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων έπειτα από τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης

Ευαγγελία Κουρτζίδη

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην παρουσίαση και αξιολόγηση των βασικών ρυθμίσεων του νόμου 4800/2021 και των αλλαγών επέφερε στο θε-σμικό πλαίσιο για την άσκηση της γονικής μέ-ριμνας, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στον Α-στικό Κώδικα. Βασική καινοτομία του νέου νόμου είναι η εισαγωγή του κανόνα της υπο-χρεωτικής συνεπιμέλειας των ανηλίκων τέ-κνων, μετά τη λύση ή ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC