Ζητήματα από τον νόμο 4800/2021, Ιδίως οι αποφάσεις των γονέων

Dimitra Papadopoulou - Klamari

Περίληψη


Με τον νόμο 4800/2021 άρθρ. 7, κατά το νέο άρθρο 1513 ΑΚ, καθιερώνεται η συνέχιση της κοινής εκ μέρους των γονέων άσκησης της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο κλπ., εκ του νόμου – νόμιμο σύστημα – δεν ρυθ-μίζει πλέον το θέμα αυτό δικαστική απόφα-ση, αλλά ο νόμος. Τι σημαίνει νόμιμο σύ-στημα; Σημαίνει ότι η ρύθμιση ισχύει, αν οι γονείς δεν ορίσουν άλλως. Είναι ένα opt – out σύστημα, αν δηλαδή, δεν υπάρχει συμ-φωνία των γονέων, ισχύει η συνεπιμέλεια, η συνδιαχείριση της περιουσίας και συνεκ-προσώπηση του ανηλίκου.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC