Η εφαρμογή του Άρθρου 6(1) ΕΣΔΑ στο πλαίσιο του Πειθαρχικού Δικαίου στην Αστυνομία Κύπρου

Σταυριανή Αντρέου

Περίληψη


Σκοπός του άρθρου που ακολουθεί είναι όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος του, να αναδείξει τα ζη-τήματα που αναφύονται κατά την εφαρμογή του Άρθρου 6(1) ΕΣΔΑ στα πλαίσια του Πειθαρχικού Δικαίου στην Αστυνομία Κύπρου. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται με την επεξήγηση της πειθαρχικής διαδικασίας αλλά και του τρόπου εφαρμογής της στην Αστυνομία ενώ ταυτόχρονα επεξηγείται η σχέση της με την ποινική δικαστική διαδικασία εντός των πλαισίων εφαρμογής της ως οιονεί ποινική διαδικασία. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται αποσαφήνιση ως προς την εφαρμογή του Αρθ.6(1) ΕΣΔΑ στις πειθαρχικές διαδικασίες στην Αστυνομική Υπηρεσία Κύπρου επεξηγώντας τις δύο αντίθετες απόψεις περί εφαρμογής του εν λόγω άρθρου μέσα από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) αλλά και του τρόπου που το Ανώτατο Δικαστήριο τοποθετείται και καθιστά αναντίλεκτα εφαρμοστέες τις παραμέτρους του υπό αναφορά άρθρου αλλά και του πανομοιότυπου Άρθ. 30(2) του Συντάγματος (Σ) στις πειθαρχικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο. Ακολούθως στο τρίτο κε-φάλαιο γίνεται μία απόπειρα καθορισμού και περιγραφής της κατάστασης όταν τα πειθαρχικά όργανα καλούνται να κρίνουν μία πειθαρχική υπόθεση στις τάξεις την Αστυνομίας αλλά και στην ευρύτερη δημόσια υπηρεσία μέσα από την Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά και μέσα από τις γνωματεύσεις ενός άλλου αρμόδιου και ανεξάρτητου οργάνου του Επίτροπου Διοικήσεως αναφορικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων που προστατεύει το Αρθ. 6(1) ΕΣΔΑ αλλά και το Αρθ. 30(2) του Συντάγματος. Καταληκτικά, στο τέλος του ερευνητικού αυτού ταξιδιού θα παρουσιαστούν τα βασικότερα συμπεράσματα τα οποία θα οδηγήσουν στην διαπίστωση ότι όχι μόνο τα πειθαρχικά διωκόμενα μέλη υποχρεούνται να υπακούν στους Νόμους και στους Κανονισμούς που τα διέπουν αλλά και η Διοίκηση θα πρέπει να πράττει το ίδιο ενεργώντας με ορθότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία κατά την απονομή Δικαιοσύνη μέσα από τις πειθαρχικές διαδικασίες, εξυψώνοντας με τον τρόπο αυτό την Πειθαρχία στον οίκο της Αστυνομικής Υπηρεσίας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC