Η σχέση μεταξύ προστασίας των έργων βάσει του δικαιώματος του δημιουργού με την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων ΔΕΕ υπόθεση C-683/17, Cofemel- Sociedade de Vestuario SA κατά G-Star Raw CV.

Eutichia Kokkinaki

Περίληψη


Το άρθρο ασχολείται με τον σχολιασμό της εκδοθείσας πρόσφατα δικαστικής απόφασης C-683/17, Cofemel- Sociedate de Vestuario SA κατά της G-Star Raw CV. Το πορτογαλικό δικα-στήριο απέστειλε προδικαστικό ερώτημα στο πλαίσιο ερμηνείας του άρθρου 2 στοιχείο α΄ της οδη-γίας 2001/29 ΕΚ (για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας). Το κύριο ζήτημα που ανέκυψε σχετί-ζεται με την εφαρμογή των προϋποθέσεων για την προστασία ενός έργου βάσει των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η νομολογία έρχεται να επικυρώσει την εφαρμογή ενός ενιαίου και αυ-τόνομου κριτηρίου, αυτό της «πρωτοτυπίας», όχι μόνο για όλα τα είδη έργων αλλά και για όλα τα κράτη μέλη. Το Δικαστήριο απέρριψε την δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν επιπλέον κριτήρια για την προστασία ενός σχεδίου ή υποδείγματος με τα δικαιώματα του δημιουργού (σώ-ρευση της ειδικής προστασίας που παρέχεται στα σχέδια και υποδείγματα με την νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας) και πόσο μάλλον υποκειμενικά κριτήρια που εξαρτούν την προστασία ενός έργου από την αξία του.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC