Οι διοικητικές αποφάσεις του Διευθυντή του τμήμα-τος κτηματολογίου. Ο δικαστικός έλεγχος τους

Andreas Kleanthous

Περίληψη


Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι διοικητικό όργανο το οποίο αποφα-σίζει σε σχέση με τη διευθέτηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και τη ρύθμιση ζητημάτων ιδιωτικού ή δη-μόσιου δικαίου. Αυτή η εξουσία είναι ευρεία και οι αποφάσεις του δεν τίθενται τόσο εύκολα σε αμφισβή-τηση, αν και αυτονόητα υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, σύμφωνα με τις πρόνοιες διαφόρων Νομοθεσιών και του Συντάγματος. Οι αρχές που διέπουν το δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας από το Α.Δ. είναι καλά θεμελιωμένες και αναλύεται ε-κάστη. Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων του, αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη δικα-στική αρχή, ούτως ώστε να τοποθετηθεί σε σωρεία νομικών διατάξεων της κτηματολογικής Νομοθεσίας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC