Μεταβίβαση επιχείρησης και δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου. Ενωσιακό και ελληνικό δίκαιο

Panagiota Styliani Vervesou

Περίληψη


Στο παρόν άρθρο αναλύεται το ζήτημα της αναγκαιότητας ή μη αναγνώρισης ενός δικαιώματος εναντίωσης του εργαζομένου στη μεταφορά της εργασιακής του σχέσης σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και της προσφορότητας της κατοχύρωσης ενός τέτοιου δικαιώματος επιχειρείται μέσα από τη συγκριτική παράθεση των δύο θέσεων υπέρ και κατά της αναγνώρισής του, καθώς και την ανάλυση των εκατέρωθεν επιχειρημάτων. Εν κατακλείδι δίδεται καταφατική απάντηση στο ερώτημα εάν είναι αναγκαία η αναγνώριση του δικαιώματος του εργαζομένου σε εναντίωση της μεταφοράς της θέσης εργασίας του στον νέο εργοδότη, τίθεται όμως ταυτόχρονα, ως μία επιπλέον παράμετρος στο ζήτημα, ο προβληματισμός για την ανάγκη οριοθέ-τησης της άσκησής του.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC