Λεωνίδας Δ. Σωτηρόπουλος, διδακτορικός φοιτητής, Νομική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι έξυπνες συμβάσεις θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο. Με την αυ-τοματοποιημένη εκτέλεση των έξυπνων συμβάσεων, διάφορες διαδικασίες στον ασφαλιστικό κλά-δο μπορούν να αυτοματοποιηθούν, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Αυτή η μελέτη παρουσιά-ζει παραδείγματα εξελίξεων των έξυπνων συμβάσεων που οδηγούνται από την τεχνολογία αλυσί-δας συστοιχιών/κόμβων (blockchain) στον ασφαλιστικό κλάδο. Στο πρώτο μέρος, γίνεται συσχε-τισμός των έξυπνων συμβάσεων με το δίκαιο των συμβάσεων προσεγγίζονται θεματικές της κα-τάρτισης των συμβάσεων σύμφωνα με το αγγλικό κοινό δίκαιο όπως επίσης και παραβίασης όρων της σύμβασης. Ακολούθως στο δεύτερο μέρος αναλύεται η εφαρμογή των έξυπνων συμβάσεων στον ασφαλιστικό τομέα, οι προκλήσεις που ανακύπτουν και η αντιμετώπιση τους σε συσχετισμό με το δίκαιο των συμβάσεων. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα σχετικά συμπεράσματα και τις προοπτικές νομικής εφαρμογής και αντιμετώπισης των έξυπνων συμβάσεων στον ασφαλιστικό τομέα.