από την σκοπιά του δικαίου των συμβάσεων στην κυπριακή έν-νομη τάξη

Μαρία Καλαμποκά και Αναστάσιος Πάπαρης, φοιτητές, Νομική Σχολή,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου