Μήνας – Κοσμάς (Μινως) Καλογερομήτρος, Αναστασία – Παρασκευή Πετμεζά, Προπτυχιακοί Φοιτητές, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η ταχύτατη εξέλιξη στο ζήτημα του γάμου μεταξύ ομοφύλων ζευγαριών σε δυτικές χώρες, κυρίως
δε στις ΗΠΑ, οδήγησε στην υιοθέτηση των νέων αλλαγών και στο ελληνικό δίκαιο. Το γεγονός
αυτό δίχασε την θεωρία, καθώς η ελληνική κοινωνία δεν τηρούσε ενιαία στάση επί του ζητήματος
αυτού. Οι προβληματισμοί που ανέκυψαν έφεραν στο προσκήνιο την ερμηνεία των άρθρων 4 και
21 του Συντάγματος. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι τόσο η ομοφυλοφιλία όσο και η ετεροφυλοφιλία
αποτελούν υπάρχοντα κοινωνικά φαινόμενα, η θεωρία κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα αν η
ηθική, όπως γίνεται αντιληπτή από τον μέσο Έλληνα, μπορεί να οδηγήσει σε διασταλτική ερμηνεία
του Συντάγματος, ώστε να καταλαμβάνεται και η σύναψη γάμου και η δημιουργία οικογένειας από
τα ομόφυλα ζευγάρια. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της σχέσης μεταξύ δικαίου και
ηθικής όχι ως προς την δικαιοπλαστική του χροιά, καθώς ο νόμος έχει ήδη αποκτήσει ισχύ, αλλά
ως προς την δυνατότητα να «χρωματίζει» έννοιες του Συντάγματος, προκειμένου να εξεταστεί η
συνταγματικότητά του. Προς τούτο, γίνεται αναλυτική επεξεργασία τόσο της ιστορικής διαμόρφωσης της έννοιας του γάμου και της οικογένειας όσο και των αντιλήψεων και απόψεων που διατυπώθηκαν ενόψει του νέου νόμου αλλά και το πως επηρεάζει το νέο καθεστώς την κοινωνική πραγματικότητα μέσω διαδικαστικών αλλά και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.