Οι αλλαγές που επέφερε η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία

Ανδρέας Γαλάνης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής,
Πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου / Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου