Το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβιώσεως και κοινωνικής ασφά-λειας στη σύγχρονη Κυπριακή πραγματικότητα.

Χαρίκλεια Α. Μεττή, Δικηγόρος, Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας