Αγγελική Φλουρή, Φρόσω Χαραλάμπους, προπτυχιακές φοιτήτριες της Νο-μικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου