Παρουσίαση και σχολιασμός της απόφασης σχετικά με την συνταγματικότητα ή μη του Νόμου περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Ν.
112(Ι)/2011).

Αυγή Νεοφύτου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου