Μαράκης Παναγιώτης, προπτυχιακός φοιτητής Νομικής Σχολής
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης θα αποτελέσει το ζήτημα του συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους υπό το πρίσμα του δικαίου της αποζημίωσης. Πέρα από το γεγονός ότι η εν λόγω θεματική
παρουσιάζει μείζον θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτή
έχει απασχολήσει εντονότατα τη νομολογία μας. Ο συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους εξακολουθεί να προβληματίζει τον ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου, συνεκτιμωμένης και της έλλειψης
ειδικής και συνολικής νομοθετικής ρύθμισης, πέραν του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ, η οποία έχει
αναγάγει το κρίσιμο αυτό ζήτημα σε ένα από τα πιο δυσχερή στο πεδίο του δικαίου της αποζημίωσης. Το ερώτημα που είναι στενά συνυφασμένο με το θέμα του συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους
είναι κατά πόσο μειώνεται ή και αποκλείεται η οφειλόμενη από τον ζημιώσαντα αποζημίωση ή αν
παραμένει ακέραια. Βεβαίως, προκειμένου να γεννηθεί το ανωτέρω ερώτημα, προαπαιτείται η
θεμελίωση ενός νόμιμου λόγου ευθύνης, είτε αυτός συνίσταται σε αδικοπραξία ή άλλο εκ του νόμου
λόγο, είτε συνίσταται σε αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης, ένεκα του οποίου, και σε συνδυασμό με
τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων της υποχρέωσης αποζημίωσης, επέρχονται όχι μόνο επαχθείς, αλλά και ευεργετικές επιπτώσεις για την περιουσία του ζημιωθέντος.