Αργυρή Νιόβη Ζούνη, προπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις νομολογιακές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια αναφορικά με την έννοια και τη λειτουργία της ποινικής ρήτρας και ιδίως στην ερμηνεία της «υπέρμετρης ποινής», η οποία, ως αόριστη νομική έννοια, εξειδικεύεται δυνάμει κριτηρίων που έχουν διαμορφωθεί από τη νομολογία με βάση τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, αλλά στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρητρών και των αντικειμενικών αξιολογήσεων της έννομης τάξης μας που διέπουν την προστασία του ασθενέστερου συναλλασσόμενου. Όπως καταδεικνύεται από τα νομολογιακά παραδείγματα που περιλαμβάνονται στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης, διατάξεις, όπως οι ερμηνευόμενες, αλλά και τα άρθρα 288, 388 του Αστικού Κώδικα, έχουν αποκτήσει πρόσθετη σημασία μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία.