Παντελίτσα Σφηνιαδάκη, Λέκτορας Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπι-στήμιου Κύπρου