Η αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και νομι-κού συστήματος στην Κύπρο ως προς τους χρήστες ναρκωτικών

Ευανθία Μενελάου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Νομικής Σχολής
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου