Αγγελική Χαραλαμπίδη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια,
Πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου / Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου