Σύμφωνα με την Ελληνική Έννομη Τάξη

Βασίλειος Λευκαρίτη, Δικηγόρος,
Μεταπτυχιακός φοιτητής, Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου