Μαυρίδης Νικόλαος, προπτυχιακός φοιτητής Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στόχος του παρόντος πονήματος είναι η μελέτη και η ανάλυση της νομικής θέσης που κατέχουν τα ζώα στην ελληνική έννομη τάξη, καθώς και της προστασίας που παρέχεται σ’ αυτά. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε το πώς αντιμετωπίζονται τα ζώα στο Αστικό Δίκαιο, το ισχύον πλαίσιο εξασφάλισης της προστασίας τους, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσα από το Σύνταγμα μετά και τις τελευταίες νομοθετι-κές ρυθμίσεις που έφερε ο Ν. 4830/2021, παρουσιάζοντας, παράλληλα και τις ποινές που επιβάλλονται σε περιπτώσεις που παραβιάζονται οι διατάξεις αναφορικά με την προστασία και την ευζωία τους.