Αιμιλία Ζερβουλάκου Γιατράκου και Βιλελμίνη Φραντζή, προπτυχιακές φοιτήτριες Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τις μεταβολές που επέφερε ο ν. 4808/2021 στο δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να απαντήσει σε ερωτήματα που ανακύπτουν από την πρακτική εφαρμογή του. Στην εισαγωγή γίνεται αναφορά  στην έννοια και τα χαρακτηριστικά της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Στη συνέχεια εξετάζονται οι λόγοι που κατέστησαν αναγκαία μια νέα νομοθετική ρύθμιση και παρακάτω αναλύονται οι σημαντικότερες αλλαγές, όπως η εξίσωση των υπαλλήλων και των εργατοτεχνιτών, η απαλλαγή του εργαζομένου από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας, η διαφοροποίηση των συνεπειών της ακυρότητας της καταγγελίας ανάλογα με τους λόγους αυτής και η μερική μεταφορά του βάρους της απόδειξης στον εργοδότη.