Δύο κράτη, ενωμένα «από το Νόμο»

Κωνσταντίνος Αποκίδης , Δικηγόρος, Ζωγραφένια Καλλιμάνη, ασκ. Δικηγό-ρος, Χαρίκλεια Α. Μεττή, Δικηγόρος, Νίκος Μιχαήλ, Δικηγόρος, Κωνστα-ντίνα Σταυρογιάννη, Προπτυχιακή Φοιτήτρια Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου.