Παναγιώτης Φραγκουλάκης, μεταπτυχιακός φοιτητης, Νομική Σχολή, Ευρωπαικό Πανεπιστημίο Κυπρου.

H εκπόνηση της ακόλουθης έρευνας θέτει ως γενικό βασικό σκοπό τη διερεύνηση της τεκμηρίωσης και προστασίας των κεκτημένων δικαιωμάτων του ανθρώπινου γένους από τα πολιτικά καθεστώτα και τις ανά των εποχών κυβερνητικές διοικήσεις μέσω μιας όντως υπαρκτής, διαρκούς
εξέλιξης και αναγέννησης νέων νομοθετικών προοπτικών. Επιπλέον, η εγκυρότητα της ουσιαστικής προάσπισης της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και της βιολογικής υπόστασής του αποκαλύπτεται
μέσω της δογματικής συγκριτικής μεθόδου. Η σθεναρή θέση των εμπλεκομένων φορέων, οι οποίοι
διέπονται από Διεθνείς αρχές, κανόνες και νομοθεσίες θεμελιώνουν και εγκαθιδρύουν υποστηρικτικά και εξελικτικά τις προαναφερόμενες προοπτικές. Η συνεργασία φορέων σε επίπεδο Διεθνές,
Ενωσιακό και Εθνικό επιτυγχάνεται με την μεταξύ τους συνεπικουρική τακτική ανταλλαγής απόψεων με ένα διασταλτικό πνεύμα προώθησης της δικαιοσύνης και αντιμετώπισης των περιπτώσεων
με αμεσότητα και ορθολογισμό. Η καίρια και ανανεωμένη νομοθεσία, ιδιαίτερα, προσαρμοσμένη
στις επικείμενες απαιτήσεις και επιτακτικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής δύναται να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα του συγκριτικού δικαίου. Τέλος, η ανάδειξη του αποτελέσματος της
έρευνας φανερώνει ότι πλέον, η Διεθνής νομοθεσία κατά προτεραιότητα επιδιώκει διαρκώς να
γίνεται αδιάκοπη προσπάθεια να επιτευχθεί ομοιομορφία στην απήχηση και εφαρμογή της δικαιοσύνης, στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου διασφαλίζοντας Παγκόσμιο κύρος και αναγνωρισιμότητα αλλά, δυστυχώς όχι στον επιτρεπτό ολοκληρωμένο.