Παναγιώτης Μαράκης και Νικόλαος Μαυρίδης, προπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, βοηθοί συντακτικής ομάδας ΕΝΘΑ

Με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κρίσιμη καμπή στην οποία έχουν περιέλθει οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, παρουσιάζεται η αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση που προωθείται από την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία είχε ως συνέπεια το ξέ-σπασμα θύελλας αντιδράσεων από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Η μελέτη εκκινεί με μία συ-νοπτική αναδρομή της ιστορικής πορείας της μεταρρύθμισης, συνεχίζει με την ανάλυση του πε-ριεχομένου της και ολοκληρώνεται με τον αντίκτυπό της στη δημοκρατία και τους θεμέλιους λί-θους του πολιτεύματος.