Διονύσιος Κουκουβίνος Κωστόπουλος και Σοφία Πεντζιά, προπτυχιακοί φοιτητές Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ανάλυση της απόφασης Opuz κατά Τουρκίας (ΕΔΔΑ ν. 33401/02) αναδεικνύει την υποχρέωση των κρατών για ανάληψη δράσεων στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του φαινομένου της ενδοοικο-γενειακής βίας και των διακρίσεων, με σκοπό την εγγύηση δικαιωμάτων όπως ο σεβασμός της ανθρώ-πινης και της ιδιωτικής ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ταυτόχρονα, συνάγονται συμπεράσμα-τα για τους κοινωνικούς κινδύνους που προκύπτουν ως απότοκο της ενδοοικογενειακής βίας. Παρατί-θενται συνοπτικά έρευνες μη κυβερνητικών οργανώσεων από διαφορετικές χώρες του κόσμου ως μεθοδολογικά εργαλεία που εντάσσονται στη φεμινιστική προσέγγιση του δικαίου, προκειμένου να τονιστεί ο παγκόσμιος χαρακτήρας της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας. Η όλη ανάλυση επικεντρώνεται στην αντίδραση του ΕΔΔΑ στην ανορθολογική προσέγγιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας από τις τουρκικές δικαστικές αρχές στην υπόθεση Opuz, ως πράξη εθιμικού χαρακτήρα που πηγάζει από τις συνήθειες και το πολιτισμικό status quo του τουρκικού κοινωνικού πλαισίου.