Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μεττή, Χαρίκλεια Α.

  • Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η επίδραση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στο κυπριακό νομικό σύστημα
    Περίληψη  PDF
  • Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Τα Κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση.Το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβιώσεως και κοινωνικής ασφά-λειας στη σύγχρονη Κυπριακή πραγματικότητα
    Περίληψη  PDF