Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαρινάκου, Ιωάννα

  • Τόμ. 1, Αρ. 6 (2016) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Το άρθρο 37 του Ελληνικού Συντάγματος. Το ενυπάρχον στοιχείο δυισμού εν σχέσει με τον αναγκαίο όρο της βουλευτικής ιδιότητας για την ανάληψη του Πρωθυπουργικού Αξιώματος
    Περίληψη  PDF