Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοδωρακόπουλος, Θωμάς, Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου

  • Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η ΕΕ του Ευρωσυντάγματος και της Συνθήκης της Λισσαβώνας, ταύτιση ή απόκλιση;
    Περίληψη  PDF