Περιορίζοντας την αυτονομία των ψηφιακών δημιουργών: Σύγχρονα ζητήματα πιθανής νόθευσης της αγοράς από τα καταστήματα εφαρμογών (App Stores)

Panagiotis Giannakas

Περίληψη


Το παρόν άρθρο παρουσιάζει και εξετάζει τις ριζοσπαστικές αλλαγές που επέφερε η γιγάντωση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τρόπο που είναι διαρθρωμένη και η αντίστοιχη αγορά και με τις επι-πτώσεις να μην είναι ακόμη αντιληπτές. Οι πρώτες απόπειρες για νομοθετική ή νομολογιακή ρύθ-μιση των καίριων ζητημάτων, παρουσιάζουν διάφορες αδυναμίες καθώς ταυπάρχοντα κριτήρια που καταδεικνύουν πότε έχουμε (ή δεν έχουμε) μονοπώλιο συνυπολόγιζαν τα χαρακτηριστικά τον πλέον παραδοσιακών αγορών και βιομηχανιών. Μια σύγχρονη προβληματική είναι το ποια ακριβώς είναι η νομική σχέση μεταξύ ενός αγοραστή εφαρμογών και του καταστήματος εφαρμογών. Αρχι-κώς παρατίθεται μια επί τροχάδην εξιστόρηση της υφής των αντιμονοπωλιακών πολιτικών και στη συνέχεια παρατίθενται με κριτική διάθεση τα διάφορα πορίσματα της υποθέσεως Apple v. Pepper και επισημαίνονται τα πιθανά σφάλματα που ελλοχεύουνστο παράπονο της Spotify στην Ευρωπα-ϊκή Επιτροπή για τους όρους συνεργασίας που επιβάλλει η Apple μέσω του App Store. Γίνεται επίσης λόγος για το ποιος πρέπει να είναι ο ελάχιστος χώρος συνδιαλλαγών, o οποίος είναι ικανός να κριθεί ως μια αυτόνομη αγορά. Τέλος αποπειράται να γίνει καταγραφή των πιθανολογούμενων κινδύνων που επιφυλάσσει το μέλλον για τους δημιουργούς εφαρμογών.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC