Εναλλακτική Επίλυση Διαφορώνμε έμφαση στην προβληματική της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης του άρθρου 182 ν. 4512/2018.

Loukas Diakoloukas

Περίληψη


Το παρόν άρθρο*προσεγγίζει τον νέο στην Ελληνική έννομη τάξη θεσμό της υποχρεωτικής δια-μεσολάβησης που εισήχθη με το άρθρο 182 του ν. 4512/2018 και ανεστάλη έως τις 16 Σεπτεμ-βρίου του 2019 βάσειτου άρθρου 19 ν. 4566/2018. Έχει στόχο να εντοπίσει τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανακύπτουν από το γράμμα του νόμου και στη συνέχεια να προχωρήσει στην ανεύ-ρεση νέων τρόπων αντιμετώπισης των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εξέταση του θεσμού, μέσα από την νομολογία του Α.Π., ΕΔΔΑ, ΔΕΕ, το Σύνταγμα και την Οδηγία 2008/52 ΕΚ

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC