Σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή με τη Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές

Elena Pefkou

Περίληψη


Αντικείμενο του παρόντος άρθρου συνιστά η ανάδειξη των δύο Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συναπαρτίζουν τη «Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές» συνεπεία των νέων συνθηκών της αγοράς. Συντίθεται αφενός στην αναθεώρηση δέσμης Οδηγιών ώστε επέρχεται ο εκσυγχρονισμός των ουσιαστικών κανόνων προστασίας των καταναλωτών στην Ε.Ε. και αφετέρου προτάσσεται η εξέλιξη του νομοθετικού δικονομικού μέτρου για την αντιμετώπιση «καταστάσεων ομαδικής ζημιάς» προκειμένου για ένα αποτελε-σματικότερο σύστημα παροχής δικαστικής προστασίας. Το άρθρο αναδεικνύει τη σπουδαιότερη προς θέ-σπιση μεταρρύθμιση ώστε απολήγει στη διαπίστωση πως η παροχή της έννομης προστασίας στους κατα-ναλωτές στους ενωσιακούς κόλπους επιτυγχάνεται όταν αναγνωρίζεται ισχυρό δικονομικό οπλοστάσιο στον καταναλωτή να αξιώσει τη συμμόρφωση προς τις ενωσιακές ουσιαστικές επιταγές σε περίπτωση παράβασης τούτων από τον έμπορο.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC