Η νομική διάσταση της κλιματικής αλλαγής υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου

Evaggelos Evaggelou

Περίληψη


Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η παρουσίαση του μείζονος σημασίας πλέον θέματος της κλιματικής αλλαγής, όπως αυτό ρυθμίζεται από μια σειρά διεθνών συμβάσεων για το κλίμα. Σκοπός του είναι να καταδείξει δια μέσω των εν λόγω νομοθετημάτων, τη σημαντικότητα εφαρ-μογής διαφόρων νομοθετικών μέτρων για τον περιορισμό κατά το μέτρο του δυνατού του φαινο-μένου της κλιματικής αλλαγής.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC