Έλεγχος της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, νομικό εργαλείο ενίσχυσης του ρόλου του κυπριακού κοινοβουλίου

Αντρέας Χριστοδούλου

Περίληψη


Το παρόν άρθρο εξετάζει τη νομική δυνατότητα αναβάθμισης του ρόλου του κυπριακού κοινοβουλίου μέσω του θεσμικού ρόλου που αποδίδεται στα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ από το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τον έλεγχο της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας επί των σχεδίων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. Η αυστηρή διάκριση των εξουσιών και το πολιτειακό σύστημα προεδρικής δημοκρατίας που προβλέπονται στο κυπριακό συνταγματικό πλαίσιο δεν επιτρέπουν στο κυπριακό κοινο-βούλιο να διατυπώσει νομικά δεσμευτική εντολή προς την εκτελεστική εξουσία κατά την άσκηση κοινο-βουλευτικού ελέγχου. Η εν λόγω θεσμική «αδυναμία» του κοινοβουλίου διαφοροποιείται θετικά μέσω των δικαιωμάτων που παρέχονται μέσω του Πρωτοκόλλου (Αριθ.2) της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η νομική δυνατότητα παρέμβασης στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ αναβαθμίζει επίσης και την πτυχή του νομο-θετικού έργου.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC