Τα όρια της εναρμόνισης στο Ενωσιακό Δίκαιο: η προβληματική των Οδηγιών Ελάχιστης Εναρμόνισης

Alexandros Dallas

Περίληψη


Στη σημερινή εποχή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξελιχθεί έως το στάδιο της οικονομικής και (εν μέρει) νομισματικής ένωσης, όμως, το οικοδόμημά της βασίστηκε σε ισχυρά θεμέλεια για να φτάσει στο σημείο αυτό. Έτσι, ο κεντρικός πυλώνας πάνω στον οποίο βασίστηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι άλλος παρά η ελεύθερη εσωτερική αγορά. Με την έννοια «εσωτερική αγορά», όπως ακριβώς θεσπίζει το άρθρο 26 ΣΛΕΕ, νοείται η ελεύθερη κίνηση ατόμων, προϊόντων, κεφαλαίων και υπηρεσιών εντός των εδαφικών ορίων των κρατών-μελών της Ένωσης, ήτοι η κατάργηση των συνόρων.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC