Απόφαση ΔΕΕ, C-466/12 (13/2/2014), Svensson κ.α. κατά Retriever Sverige AB

Nicolaos Papadopoulos

Περίληψη


Παρουσίαση και κριτική προσέγγιση της απόφασης σχετικά με τους διαδικτυακούς υπερσυνδέσμους (hyperlinks).

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην πολυαναμενόμενη πρόσφατη απόφασή του αυτή κλήθηκε, ύστερα από αίτηση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε Εφετείο της Στοκχόλμης, να αποφανθεί για ένα ζήτημα που έχει βαθιές ρίζες στις βάσεις του διαδικτυακού κόσμου όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή τη νομιμότητα των διαδικτυακών υπερσυνδέσμων (hyperlinks). Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο κλήθηκε να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων το ερώτημα κατά πόσο η παροχή σε ιστότοπο δυνάμενων να ενεργοποιηθούν με επιλογή υπερσυνδέσμων προς έργα που διατίθενται ελεύθερα σε άλλον ιστότοπο συνιστά πράξη παρουσίασης στο κοινό κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαϊου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC