Το ενυπάρχον στοιχείο δυισμού εν σχέσει με τον αναγκαίο όρο της βουλευτικής ιδιότητας για την ανάληψη του Πρωθυπουργικού Αξιώματος.

Ιωάννα Μαρινάκου, φοιτήτρια Νομικής Σχολής,
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου