Νίκη Καραγιάννη, Αναστασία Παρέσογλου, Ευαγγελία Κουρτζίδη, Αικατερίνη Χριστίνα Ψαρά, προπτυχιακές φοιτήτριες Νομικής Σχολής Ευ-ρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου