Ο ν. 1665/1986, όπως ισχύει.

Ευάγγελος Πούλιος, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου